26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă


Pentru a fi admişi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- dosar tip plic;
- certificat de naştere (copie legalizată);
- carte de identitate (copie);
- certificat căsătorie – unde este cazul –  (copie);
- fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
- actul de studii în original şi copie: diploma de bacalaureat, diploma universitară, diploma sau adeverinţa de absolvire a Seminarului, adeverinţa de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaţilor promoţia 2012;
- foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la liceu sau seminar; candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original) pentru aceşti  ani de studiu.
- olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie)
- certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
- binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa este dată în funcţie de domiciliul stabil  al candidatului. Candidatul se va adresa sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obţine personal);
- recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. Preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului.
- adeverinţă medicală tip [1]
- adeverinţă de examen psihologic (din care să reiasă că este apt psihologi) 
- 4 fotografii color tip B.I.;
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.
- absolvenţii altor facultăţi vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea absolvită în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu